جدول کد دوره ها و برنامه روزانه دانشگاه تابستانی انستیتو پاستور ایران

انتخاب همزمان کدهایی که در یک روز ارائه شده و ساعت برگزاری یکسانی دارند امکان پذیر نیست.


رديف وضعيت کد عنوان زمان ظرفيت
1کارگاه طراحي واکسن و اصول مهندسی پروتئین بر پایه پایگاه های بيوانفورماتيكيشنبه ۲۹ تير ۹:۳۰ تا 
دوشنبه ۳۱ تير ۱۸:۳۰
30
2کارگاه طراحي miRNA و siRNAشنبه ۵ مرداد ۹:۳۰ تا 
يكشنبه ۶ مرداد ۱۸:۳۰
30
3کارگاه جامع اصول پژوهش و مقاله نویسی (ISI)پنجشنبه ۳ مرداد 
۱۸:۳۰-۹:۳۰
30
4کارگاه آنالیز و تفسیر NGS بالینیدوشنبه ۷ مرداد ۹:۳۰ تا 
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۸:۳۰
30
5کارگاه CRISPR، ابزار ویرایش ژنیسه شنبه ۱ مرداد ۹:۳۰ تا 
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۸:۳۰
24
6کارگاه اصول كلونينگ، مهندسي ژن و بيان پروتئینشنبه ۱۲ مرداد ۹:۳۰ تا 
يكشنبه ۱۳ مرداد ۱۸:۳۰
18
7کارگاه اصول PCR و الكتروفورزشنبه ۱۲ مرداد 
۱۸:۳۰-۹:۳۰
20
8مجموعه کارگاه های اصول کشت سلول شنبه ۱۲ مرداد ۹:۳۰ تا 
دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۸:۳۰
20
9کارگاه اصول کشت سلول (مقدماتی)شنبه ۱۲ مرداد 
۱۸:۳۰-۹:۳۰
20
10کارگاه اصول کشت سلول (پیشرفته)يكشنبه ۱۳ مرداد 
۱۸:۳۰-۹:۳۰
20
11کارگاه اصول کشت سلول های پرایمری لنفوسیتیدوشنبه ۱۴ مرداد 
۱۸:۳۰-۹:۳۰
20
12کارگاه طراحی پرایمر و پروبيكشنبه ۱۳ مرداد 
۱۸:۳۰-۹:۳۰
28
13کارگاه نمونه گيري، استخراج ژنوم و سنتز cDNAدوشنبه ۱۴ مرداد 
۱۸:۳۰-۹:۳۰
18
14مجموعه کارگاه های ارزیابی پروتئین های نوترکیبدوشنبه ۱۴ مرداد ۹:۳۰ تا 
سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۸:۳۰
18
15کارگاه اصول Real-Time PCRسه شنبه ۱۵ مرداد 
۱۸:۳۰-۹:۳۰
32
16کارگاه سنجش میزان اندوتوکسین درفرآورده های بیولوژیکی به روش LALسه شنبه ۱۵ مرداد 
۱۵:۳۰-۹:۳۰
16
17کارگاه اصول سکونسینگ و آنالیز فیلوژنیچهارشنبه ۱۶ مرداد 
۱۸:۳۰-۹:۳۰
25
18کارگاه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهیچهارشنبه ۱۶ مرداد 
۱۸:۳۰-۹:۳۰
24
19کارگاه ارزیابی خواص ضد ویروسی گیاهان داروئی شنبه ۱۹ مرداد ۹:۳۰ تا 
يكشنبه ۲۰ مرداد ۱۸:۳۰
16
20کارگاه طراحی داروهای ضدویروسی ( Docking)سه شنبه ۲۲ مرداد ۹:۳۰ تا 
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۸:۳۰
24
21کارگاه آشنایی با ثبت مالکیت فکری و Patentيكشنبه ۶ مرداد 
۱۸:۳۰-۹:۳۰
30
22کارگاه اصول PCR-RFLP (بررسی جهش ژنی)چهارشنبه ۱۶ مرداد 
۱۸:۳۰-۹:۳۰
18
23کارگاه آموزش مقدماتی کاربرد نرم افزار Excel و Mini Tab در تحلیل آماری پروژه هاشنبه ۱۹ مرداد 
۱۸:۳۰-۹:۳۰
30
24کارگاه اصول فلوسایتومتری يكشنبه ۱۳ مرداد ۹:۳۰ تا 
دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۸:۳۰
24

توضیح: دانشجویان گرامی می توانند بهترین برنامه مد نظر خود را بر اساس تاریخ های ارائه شده در جدول فوق با توجه به عدم هم پوشانی انتخاب نمایند. بدیهی است که با توجه به محدودیت ظرفیت هر کارگاه اولویت انتخاب با افرادی است که سریعتر آن تاریخ را انتخاب نمایند. 

   (دارای ظرفیت و قابل انتخاب)

  (درحال تکمیل ظرفیت و قابل انتخاب)

  (تکمیل ظرفیت  و غیر قابل انتخاب به جهت رزرو تا 72 ساعت)

  (تکمیل نهایی ظرفیت غیر قابل انتخاب)